ยิงเลเซอร์usb-drive


บริการยิงเลเซอร์ชื่อ โลโก้ ตามแบบ โดยเป็นลักษณะงานเลเซอร์บนโลหะ(เหล็กขอบตลับลูกปืน)ความสูงตัวอักษร1.5 มม.0จำนวนไม่เกิน 5 ตัวอักษร สามารถยิงเลอร์ตามโค้งของขอบได้ เป็นงานทั่วไปที่ไม่ต้องสั่งยิงเลเซอร์จำนวนทีละมากๆ หรือเป็นลักษณะเหมาเป็นจำนวนภายในเวลาที่ผลิตของท่าน เราก็สามารถบริการท่านได้
รายละเอียดการยิงเลเซอร์     แบบใดแบบหนึ่ง(เพิ่มเติมคุยกันหน้างานครับ)
-ยิงเลเซอร์ตัวเลขอารบิก-ไทย(Serial) จำนวน 5หลัก
-ยิงเลเซอร์ตัวอักษรไทย-องกฤษ(Serial) จำนวน 5หลัก
-ยิงเลเซอร์ตามแบบหรือโลโก้ ขนาด 1 ตารางซม.
-ยิงเลเซอร์ โลโก้ Serial  ตัวอักษร ขนาดรวม 1.5 ตารางซม.