ยิงเลเซอร์ ชิ้นส่วนท่อน้ำ


ยิงเลเซอร์ ชิ้นส่วนท่อน้ำ ตามแบบ ยิงเลเซอร์ โดยใช้เครื่อง rotory